Tolmačenje in Tolmači od A do Z

Tolmači

 

Bonton v prevajalski kabini

Izraza »bonton v kabini« v besedilih, ki govorijo o tolmačenju, ne zasledimo prav pogosto. Glede na to, da si tolmači več ur hkrati delijo zelo majhen delovni prostor, pa je vendarle zelo pomemben. Bonton opredeljuje niz drobnih stvari, ki so za profesionalne tolmače samoumevne, velikokrat pa se razlika med njimi in začetniki skriva ravno v teh malenkostih: točnost, ustrezna priprava na tolmačenje, ustrezna obleka, osebna higiena, diskretnost in zadržanost, sodelovanje s partnerjem v kabini, itd.

Delo z mikrofoni

Mikrofoni poleg glasu tolmača prenašajo tudi vse zvoke v kabini (šumenje papirja, odpiranje in zapiranje vrat, kašljanje, zvok pisala). Zato je v kabini potrebna stroga disciplina.

Glas

Glas je ključna delovna oprema tolmača. Tolmači morajo venomer skrbeti za barvo in razločnost svojega glasu ter dikcijo. Tako lahko slušatelj dodatno uživa v poslušanju. Prevajalec mora skrbeti, da bodo glasilke zdržale celotno kariero.

Izpopolnjevanje tolmačev

Tolmači svoje znanje nenehno izpopolnjujejo z novimi delovnimi izkušnjami ali na posebej specializiranih šolah. Mednarodno združenje konferenčnih tolmačev priporoča usposabljanje v univerzitetnem okolju pod vodstvom profesorjev, ki so tudi sami konferenčni tolmači, seznanjeni z zahtevami trga.

Konsekutivno tolmačenje

Prevajalec, ki tolmači konsekutivno, sedi za isto mizo z delegati ali stoji ob govorniku na govorniškem odru ter po vnaprej dogovorjenih sklopih tolmači govor v ciljni jezik. Dolžino posameznega sklopa dogovorita tolmač in govorec. Pri daljših sklopih si mora prevajalec delati zapiske.

Oprema

Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač ponavadi potrebuje dober spomin, blok papirja ter delujoče pisalo.
Pri simultanem tolmačenju pa je kakovost prevoda v veliki meri odvisna od kakovosti tehnične opreme, ki se uporablja: postavitve kabin, dostopa do kabin, vidljivosti, zvočne nepropustnosti, slušalk, mikrofonov, kakovosti zvoka, izkušenj in razpoložljivosti tehničnega osebja itd.

Prevajalska kabina

Tolmači simultano tolmačijo v kabini. Ker v kabini preživijo več ur dnevno in morajo v tem času dati vse od sebe, je izrednega pomena, da kabine ustrezajo določenim merilom – glede velikosti, zračnosti in dostopnosti.

Potovanja

Konferenčni tolmači veliko potujejo. Če prevzamejo dogodek izven svojega kraja bivanja, se jim potni stroški povrnejo. Če je ta razdalja večja kot 600 km, se priporoča letalski prevoz.

Simultano tolmačenje

Med simultanim tolmačenjem tolmača sedita v prevajalski kabini, od koder imata jasen pogled na dvorano in govorca. Govor poslušata preko slušalk in simultano tolmačita govor v ciljni jezik. Po prevajalskih standardih se izmenjujeta vsakih 10-20 minut. Za simultano tolmačenje je potrebna prevajalska kabina, ki ustreza ISO standardom glede akustične neprepustnosti, velikosti, zračenja in dostopnosti ter ustrezne tehnične opreme (slušalke s sprejemniki, mikrofoni,…).

Šepetano tolmačenje

Šepetanje je oblika tolmačenja, ker tolmač sedi poleg enega ali dveh slušateljev in jima sproti šepeta prevod govora. Tako tolmačenje uporabimo večinoma takrat, ko prevod potrebuje le nekaj ljudi. Šepetanja ne priporočamo takrat, ko prevod potrebujeta več kot dva poslušalca ali ko naj bi istočasno v istem prostoru delalo več tolmačev (to bi lahko povzročilo preveč hrupa, kar je moteče tako za tolmače kot za občinstvo). Ker je ta tehnika glasovno zelo zahtevna, je primerna le za zelo kratka srečanja.

Tehnično osebje

Tehnik igra v procesu tolmačenja zelo pomembno vlogo, saj njegovo obvladovanje opreme in njegova učinkovitost v veliki meri določata kakovost tolmačenja, ki sega do slušateljevih ušes.

Vidljivost

Tolmači morajo imeti med dogodkom jasen pogled na govornike, dvorano in še posebej na zaslone. Govorica telesa in mimika govorca so pomemben del vsake razprave in za popolno razumevanje jih mora prevajalec videti.
Reakcije slušateljev, izrazi na obrazih udeležencev, prihodi v dvorano in zapuščanje dvorane so ravno tako del sporočila, ki ga tolmač potrebuje za svoje delo. Zato je lokacija kabin tako zelo pomembna. Postavljene morajo biti tako, da tolmači iz svojega stola jasno vidijo oder, govornike, zaslon in čim večji del dvorane.

Zaupnost

Zaupnost je eno od osnovnih načel, ki jih pri svojem delu upoštevajo profesionalni konferenčni tolmači. Spoštujejo pravilo popolne zaupnosti in varujejo vse informacije, s katerimi so prišli v stik zaradi dela na določenem projektu. Seveda tako varujejo tudi svoj ugled. Kodeks poklicne etike določa načela varovanja podatkov v povezavi s poslovno tajnostjo.

Zvok

Kakovost zvoka je ključnega pomena za kakovostno izvedbo simultanega tolmačenja. Tolmači poslušajo govornika za stopnjo glasneje kot običajni poslušalci, saj obenem poslušajo in govorijo. Zvok, ki ga slišijo skozi svoje slušalke, mora biti čist, brez motenj, v razponu od 125 do 12,500 Hz (za primerjavo: običajna telefonska linija ima razpon od 0 do 3,400 Hz, kar pomeni, da ISDN prenosi zvoka za tolmačenje niso primerni) .

Za zagotovitev zadovoljive kakovosti zvoka je pomembno, da je ves čas tolmačenja vključen le govornikov mikrofon. Če je govornikov več, je v uporabi diskusijski sistem, ki omogoča sprotni vklop/izklop mikrofona. Hotelska ozvočenja tovrstnih mikrofonov v veliko primerih nimajo, zato so vklopljeni vsi mikrofoni naenkrat, kar za tolmača pomeni, da sliši vsa šepetanja in druge moteče zvoke iz ozadja.