Angleško-slovenski slovar

Slovar je knjiga, ki v abecedni razvrstitvi nosi pojasnila o izgovorjavi, pomenu in izvoru besed. Ločimo različne vrste slovarjev, denimo enojezične, kot so pravopisni, terminološki ali etimološki slovar, poznamo pa tudi dvo- ali večjezične slovarje, kakršna sta denimo slovensko-angleški ali angleško-slovenski slovar, ki služijo razumevanju besed in pomenov nekega tujega jezika, v omenjenem primeru angleščine.

Slovar je sestavljen iz različnih geselskih člankov, znotraj katerih je v ločenih odstavkih posebej obdelan ali preveden želeni termin. Geselski članek sestoji iz gesla, ki vključuje zakonitosti naglaševanja , sledijo pa mu  lahko podatki o spolu, izgovorjavi in okrajšavi ter pomenska predstavitev gesla oziroma njegova razlaga. V primeru, da iskani termin šteje več pomenov, so le-ti oštevilčeni in med seboj ustrezno ločeni.

Primer poiščimo v angleško-slovenskem slovarju:

Glava

musical [mjú:zikəl]

Razlaga

1. adjective (~ly adverb) glasben,
muzikalen, muzikaličen, melodičen;

2. noun American glasbena komedija,
opereta, glasben večer; ~ film glasbeni
film

V prevajalskem poklicu je slovar nepogrešljiv pripomoček. Prevajalci se lahko z njegovo pomočjo prepričajo o smotrnosti rabe določenega termina ali poiščejo primerne ustreznice v tujem jeziku. Včasih v prevode posegajo tudi naročniki, ki zahtevajo izrecno rabo njim lastnih terminov. V tem primeru pripravijo terminološki slovar, ki se ga mora prevajalec pri procesu prevajanja še posebej držati. 

Poleg osnovnih večjezičnih slovarjev, kakršen je denimo Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS, ki je nastajal pod urednikovanjem gospoda Simona Kreka in šteje 120.000 gesel, poznamo tudi strokovne večjezične besednjake s specifičnim naborom gesel za potrebe raznoterih strokovnih dejavnosti. Takšna sta denimo slovensko-angleški pravni slovar, ki je v pomoč pravnikom, notarjem ali sodnim tolmačem, ali angleško-slovenski poslovni slovar, ki z izrazi iz sveta bančništva, prodaje, trženja in trgovine služi podjetnikom in ekonomistom.