Prevajanje in sodna overitev prevodov

V prevajalskem podjetju Alkemist vam pripravimo vse vrste sodnih prevodov, npr. prevod spričevala, diplome, potrdila o nekaznovanosti itn .

Kateri dokumenti morajo bito sodno prevedeni?
Za večino dokumentov ne potrebujete sodnega prevoda. Sodno prevedeni morajo biti največkrat dokumenti osebne narave: spričevala in druga dokazila o izobrazbi, oporoke, sodbe, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalnem prebivališču, rojstni listi, potrdila o zakonskem stanu, policijski zapisniki, potni listi, izpisi iz sodnega registra, pooblastila ipd.

Kaj je sodni prevod?
To je posebne vrste prevod, ki velja kot uradni dokument. Sodni prevod je vedno zvezan z obliko izvirnika, ki je lahko original, notarsko overjena kopija originala ali pa navadna kopija. Vaš prevedeni dokument bo videti tako: Na vrhu snopiča bo vaš izvirni dokument. Za tem dokumentom bo prevod sodno zapriseženega tolmača. Za izvirnikom in prevodom bo izjava tolmača o ustreznosti prevoda s podatki o tolmaču. Tolmač izvirnik, prevod in izjavo zveže z vrvico in vse skupaj žigosa.

Kdo je sodni tolmač?
To je prevajalec, ki je opravil izpit za sodnega tolmača pri Ministrstvu za pravosodje, kjer se tudi vodi evidenca tolmačev. Tolmač je vedno zaprisežen za eno ali več jezikovnih kombinacij, v Sloveniji pa ni na voljo sodnih tolmačev za vse jezikovne kombinacije. Če na primer potrebujete sodni prevod iz švedščine v slovenščino, za to jezikovno kombinacijo pa ni sodno zapriseženega tolmača, bomo naredili dva prevoda: najprej iz švedščine v angleščino in nato še iz angleščine v slovenščino.